Skip to main content

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo TAND TP Đồng Hới

TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

TỈNH QUẢNG BÌNH

image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

Đồng Hới, ngày 02 tháng 5 năm 2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

THÁNG 5/2018 (Từ ngày 02/5 – 31/5/2019)

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

01

02/5/2019

TAND TP Đồng Hới

Đ/c Chánh án

Nguyễn Phúc Nam

Đ/c Tú Anh

Hội trường TAND

02

09/5/2019

TAND TP Đồng Hới

Đ/c Chánh án

Nguyễn Phúc Nam

Đ/c Tuyết Minh

Hội trường TAND

03

16/5/2019

TAND TP Đồng Hới

Đ/c Chánh án

Nguyễn Phúc Nam

Đ/c Tuyết Minh

Hội trường TAND

04

23/5/2019

TAND TP Đồng Hới

Đ/c Chánh án

Nguyễn Phúc Nam

Đ/c Tuyết Minh

Hội trường TAND

05

30/5/2019

TAND TP Đồng Hới

Đ/c Chánh án

Nguyễn Phúc Nam

Đ/c Tuyết Minh

Hội trường TAND


cdscv